موسیقی سنتی ایران در دوران هخامنشی

موسیقی مذهبی
بر اساس نوشته های هردوت مورخ یونانی، مغان هخامنشی بدون همراهی ساز با نای سرودهای مذهبی می¬خواندند و از این نظر، نه مثل سرودخوانان بابلی و آشوری بودند و نه تحت تاثیر اقوام سامی. موسیقی این سرودها صرفاً موسیقی آوازی بود و نه موسیقی سازی.
مشاهده می کنید که پرهیز از استفاده از ساز وآلات در موسیقی مذهبی از ادوار گذشته تاریخی وجود داشته و اثرات آن تا به امروز به چشم می خورد. مسئولیت اجرای سرودهای مذهبی با موبدان خوش آواز بوده و به قول “استرابو” دانشمند یونانی این نغمه ها منحصر به مفاخر پهلوانی و مناجات با یزدان بوده است. شایان ذکر است که امروزه بازمانده هایی از این آیین کهن هنوز هم در فرهنگ ایران دیده می شود.
ادامه خواندن “موسیقی سنتی ایران در دوران هخامنشی”