سرچشمه عشق | جملات قصار از شری ماتاجی

مشکل این است که توجه ما بر روی روح نیست… بیرون است… جایی که به سوی رقابت می رویم…. به “متخصص و کاردان” شدن ادامه می دهیم- وارد بسیاری از کشمش ها می شویم، وهیچ پایانی برای مشکلات و غم و اندوه های مان نیست. اما به محض این که توجه مان را بر روی روح می گذاریم در آن جا، به طور شگفت انگیزی درمی یابیم، که همه چیز کارساز می شود، و این که روح منبع و سرچشمه تمامی عشق، آرامش، لذت و حقیقت است.

زمان شکوفایی | جملات قصار از خانم شری ماتاجی

یا یک زندگی مجلل را در سطح مادی پیش می گیرید، یا زندگی ای شکوهمند از رحمات خداوند را خواهید داشت –از این دو یکی را باید انتخاب کنید – زمان آن فرا رسیده است.

زمان شکوفایی فرا رسیده است و جستجو گران قدیمی زیادی امروز خودآگاهی خود را می گیرند.