زندگی نامه راجاجاناکا | حکیم فرزانه هندی

“راجاجاناکا” استادی بزرگ است که در حدود ده هزارسال پیش زندگی می کرده است . “راجا” عنوان پادشاه و فرمانروای سلسله میتیلا MITHILA در منطقه بیهار در هند باستان بود. او یک فرمانروای ایده آل بود، مثل “فیلسوف – شاه” که به وسیله سقراط توصیف شده است.

ادامه خواندن “زندگی نامه راجاجاناکا | حکیم فرزانه هندی”