خودآگاهی| جملات قصار از خانم شری ماتاجی

خودآگاهی اولین رویارویی با واقعیت است.

شما نمی توانید معنای زندگیتان را درک کنید، تا زمانی که به آن نیرویی که شما را خلق کرده، متصل گردید.

الوهیت ( خدایی شدن ) یک مد نیست. این راه زندگی است. نیاز هستی شماست. باید به آن تبدیل شوید.

مرحله کنونی این است که بدانید خودآگاهی به شما تجربیات را می دهد و بعد ایمان شما تثبیت می شود، نه ایمان کورکورانه، بلکه ایمانی روشن و نورانی شده

خودآگاهی ما را فروتن می سازد، جای پرخاشگری را با مهربانی عوض کنید، هر چه بیشتر پاک باشید، بیشتر مورد رحمت قرار خواهید گرفت.