بهشت و جهنم | جملات قصار

خدا در بهشت به ما احتیاجی ندارد

و نمی خواهد که در در جهنم باشیم.

در این جا است که می توانیم معنایمان را بیابیم.

روز قضاوت با شتاب انجام نمی شود، این روز به سالیان کشیده می شود .

زندگی فکاهه ای است که عاقبتی جدی دارد.