توحید | جملات قصار عرفانی

توحید نه آن است که او را یگانه دانی؛ بلکه توحید آن است که با او یگانه گردی. | خواجه عبداله انصاری

توحید آن است که بدانی همه چیزها از آن ِ خداست و به خداست و بازگشت به خداست. | شمس تبریزی