پیشرفت | جملات قصار

زیباست بدانیم بر چه قادریم، اما بسیار کمک کننده است که بدانیم بر چه ناتوانیم.

علاقمندیم که بتازیم، اما لطفاً نه در مسیر غلط!

اکتشاف بسیار مهیج تر از معلومات است.

سود برنامه ریزی نکردن این است که هر لحظه مقصور خود را دارا است.