برای فرزندان گلم | شعر از خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی

همانند کودکانی خردسال

که در تاریکی مادر گم کرده اند

به زندگی خشم دارید

روی ترش تان حکایت از یأس تان دارد

و در انتهای سفر بی ثمرتان

ادامه خواندن “برای فرزندان گلم | شعر از خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی”