سایه های دنیوی | جملات قصار از عنایت خان، صوفی هندی

لذت های دنیوی سایه خوشبختی هستند، زیرا ماهیتی گذرا دارند ؛

خوشبختی حقیقی در عشق است،

جریانی همیشه جوشان که از روح سرچشمه می گیرد؛

و او که این جریان را هماره در هر شرایطی

از سخت و آسان برقرار نگه می دارد،

خوشبختی را در آغوش خواهد گرفت،

لذتی که منشایی نه بیرونی، که درونی دارد .

پیشرفت | جملات قصار

زیباست بدانیم بر چه قادریم، اما بسیار کمک کننده است که بدانیم بر چه ناتوانیم.

علاقمندیم که بتازیم، اما لطفاً نه در مسیر غلط!

اکتشاف بسیار مهیج تر از معلومات است.

سود برنامه ریزی نکردن این است که هر لحظه مقصور خود را دارا است.

بهشت و جهنم | جملات قصار

خدا در بهشت به ما احتیاجی ندارد

و نمی خواهد که در در جهنم باشیم.

در این جا است که می توانیم معنایمان را بیابیم.

روز قضاوت با شتاب انجام نمی شود، این روز به سالیان کشیده می شود .

زندگی فکاهه ای است که عاقبتی جدی دارد.